Strona internetowa KontrolaZarzadcza.pl powstawała z myślą o podmiotach administracji publicznej, które są zobowiązane realizować kontrolę zarządczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Głównym celem prowadzenia strony jest dostarczenie wartościowych informacji i materiałów (w tym wzorów dokumentów), które stanowią wsparcie w procesie kontroli zarządczej. Niektóre materiały są dedykowane wszystkim podmiotom, niektóre odnoszą się do kontroli zarządczej w wymiarze sektorowym i są skierowane do określonej grupy podmiotów, np. instytucji kultury, szkół, urzędów gmin.

Twórcą strony jest dr Łukasz Wojciechowski, doświadczony praktyk i pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii WSEI, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

dr Lukasz Wojciechowski

dr Łukasz Wojciechowski

Dr Łukasz Wojciechowski to doświadczony praktyk w zakresie kontroli zarządczej. Wspierał kilkadziesiąt podmiotów w skutecznym wdrożeniu kontroli zarządczej. Ponadto przeprowadził ponad sto szkoleń i warsztatów w tej tematyce. Jest autorem procedur kontroli zarządczej oraz procedur analizy ryzyka w kilkudziesięciu instytucjach.

Ponadto, dr Wojciechowski od 2015 r. prowadzi badania naukowe w zakresie kontroli zarządczej, co zaowocowało publikacjami naukowymi oraz udziałem w konferencjach, na których przedstawione zostały wyniki badań naukowych w zakresie kontroli zarządczej. Działalność naukowa dra Wojciechowskiego w obszarze kontroli zarządczej w ramach Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu (przed objęciem funkcji Dziekana pełnił funkcję Wicedyrektora Instytutu) przyczyniła się do uzyskania przez Akademię WSEI kategorii naukowej B+ w dyscyplinie ekonomia i finanse (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne).

Więcej informacji na temat twórcy strony (w tym także inne zainteresowania i formy działalności) znajduje się na stronie dra Łukasza Wojciechowskiego.

Wybrana działalność naukowa w zakresie kontroli zarządczej:

  • Wojciechowski Ł., Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia, [w:] Bielecki L., Mojak J,, Żywicka A. (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018 (oraz wystąpienie na ten sam temat podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sektor MŚP a konkurencyjność regionu”, Akademia WSEI, 24-26.05.2018 r.);
  • Wojciechowski Ł., Popik-Konarzewska K., Kontrola zarządcza w Polsce jako element wspomagania efektywnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Ivashko O., Skrzypek-Ahmed S. (red.), Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie, Lublin 2022;
  • Wojciechowski Ł., Analiza ryzyka w systemie kontroli zarządczej jako element prewencji zagrożeń bezpieczeństwa prawno-finansowego instytucji publicznych – wybrane zagadnienia, [w:] Skrzypek-Ahmed S. (red.), Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy, Lublin 2023;
  • VI ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 17-19.10.2023 r. wystąpienie dra Ł. Wojciechowskiego pt. „Kontrola zarządcza jako mechanizm prewencji występowania sytuacji kryzysowych w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego”.